முக்கிய அறிவிப்பு


இது அரசு இணையதளம் அல்ல,
தனி நபரால் நடத்தப்படும் இணையதளம்.
செவிலியர்களின் நலன் கருதி, செவிலியர்களுக்கு தேவைப்படும் தகவல்களை இந்த இணையதளத்தில் பதிவு செய்கிறோம்.

INCOME TAX BITES

The following INCOME TAX RATES ARE applicable for the Financial Year ending March 31, 2016 (i.e. Financial Year 2015-16) - Assessment Year 2016-17)

The basic exemption limit for individuals (i.e. below 60 years of age) is Rs 2.50 lakhsThe basic exemption limit for Senior citizens (60 years to below 80 years) is : Rs 3.00 lakhsThe basic exemption limit for Very Senior Citizens(80 years and above)  is Rs3.50 lakhs

* A tax rebate of Rs 2,000 from tax calculated will be available for people having an annual income upto Rs 5 lakh.

Section 80D - Deduction for Health  Insurance premium Rs. 25,000/-

Investment in Sukanya Samriddhi Scheme- Eligible for deduction u/s 80C and any payment from the scheme shall not be liable to tax.

Section 80DD - Maintenance, including medical treatment of a dependent who is a person with disability Rs. 75,000/-

Section 80DD - Maintenance, including medical treatment of a dependent who is a person with severe disability - Rs. 1,25,000/-

Section 80U - Person with disabilityRs. 75,000/-

Section 80U - Person with severe disability Rs. 1,25,000/-

Section 80CCC - Contribution to provident fund of LIC or IRDA approved insurerRs. 1,50,000/-

Section 80CCD - Contribution by the employee to National Pension Scheme (NPS)Rs. 1,50,000/-

Now under Section 80CCD, a deduction of upto Rs. 50,000  is allowed over and above the limit of Rs. 1.50 lakh under Section 80C  in respect of contributions made to NPS is also allowed.

Thus, now the total deduction that can be claimed under Section 80C+Section 80CCD = Rs 2 lakh.

In case any employer contributes to the NPS scheme on behalf of the employee and the benefit of the same would be availed by the employee, the employee would also be allowed a deduction under Section 80CCD(2) for the amount of contribution made by the employer.

Investment limit under section 80C of the Income-Tax Act  Rs. 1.5 lakh.

·        Deduction limit on account of interest on loan in respect of self occupied house property raised from Rs.1.5 lakh to Rs. 2 lakh.

Deductions Allowed In Sections Beyond 80 C :

(1) Deductions Under Section 80CCC(1) :

Under this section, the contributions by individuals towards "Pension" schemes of LIC or any other Insurance company, is allowed as deduction of Rs.10,000/-.  However, as provided under section 80CCE, the aggregate deduction u/s 80C, and u/s 80CCC and 80CCD can not exceed Rs.1,50,000/-.  Thus effectively, now these are covered under the maximum limit of  Rs.1,50,000/- under section 80C.

(2) Deductions Under Section 80 D :

Basic Deduction under Section 80D,   Mediclaim premium paid for Self, Spouse or dependant children has now been raised to Rs 25,000 wef FY 2015-16. 

The deduction for senior citizens is raised from Rs 20,000 to Rs 30,000.   For uninsured super senior citizens (more than 80 years old) medical expenditure incurred up to Rs 30,000 shall be allowed as a deduction under section 80D.  However, total deduction for health insurance premium and medical expenses for parents shall be limited to Rs 30,000.

However, there are a few conditions:

You can not claim tax benefit on health insurance premium paid for your in-laws;

Proof of payment of premium has to be furnished, in order to avail the tax benefit

The health insurance premium must be paid from taxable income of that year only if you want to claim a deduction.   Thus, if one has paid the premium from ones savings or from gifts of money received, then one is not eligible for tax benefits under this section.

    However, you have to remember that the premium paid by any mode of other than cash is eligible. Note prior to 1st April 2009, premium payment was required to be paid only by cheque.  However, now even the payments through Credit card or other on line  mechanism are allowed.  Thus, now all payment modes except cash payment are accepted

(3) Deductions Under Section 80 E : 
 

Under this section, deduction is available for payment of interest on a loan taken for higher education from any financial institution or an approved charitable institution. The loan should be taken for either pursuing a full-time graduate or post-graduate course in engineering, medicine or management, or a post-graduate course in applied science or pure science.  

Loan should have been taken for the purpose of pursuing higher studies of Individual , Spouse, Children of Individual or of the student of whom individual is legal Guardian.  Education loan taken for siblings (brother / sister) or other relatives (in-laws, nephew, niece, etc.) would not qualify for section 80E benefit.

The amount of interest paid is eligible for deduction and moreover there is no cap on the amount to be deducted. You can deduct the entire interest amount from your taxable income. However there is no benefit available on the repayment of principal amount of the loan.    Deduction shall be allowed in computing the total income in respect of the initial assessment year* and seven assessment years immediately succeeding the initial assessment year or until the interest is paid by the assessee in full, whichever is earlier.  The tax benefits on education loan are only valid once you start the repayment and moreover they are only available up to eight years. For instance if your loan tenure exceeds eight years, you cannot claim for deductions beyond eight years.

(4) Deductions Under Section 24(b) :

Under this section, interest on borrowed capital for the purpose of house purchase or construction is deductible from taxable income upto Rs.2,00,000/- is deductible from income.  (certain conditions are to be fulfilled)

We have seen that the principal amount in the repayment of a home loan can be added to the 80C limit of Rs1.5 lakh for tax savings.    However, the interest component of home loans is allowed as deduction under Section 24 B for up to Rs2 lakh in case of a self-occupied house. In case the house is in the joint name of your spouse and you (joint loan), each one can avail of Rs2 lakh interest component deduction.   This limit is only for self-occupied house. If you have property which is rented out, you can deduct the full interest paid on the home loan. The rent on the property does become part of your income. If the rent is lesser than the loan interest, it will lower your overall tax liability.

 

PS  : 1A) Section 80CCF  : Infrastructure Bonds  :  (NOT PERMITTED FROM FY 2012-13) onwards) :

Section 80CCF allowed you to invest an additional Rs. 20,000 in infrastructure bonds, and such an investment was  reduced from your taxable income in addition to the Rs.100,000 deduction you get from the other instruments listed above.   You were to get the tax benefit only in the year in which you have invested in these instruments.   NOW THIS IS NOT ALLOWED

 

TAX FREE INCOMES :

Some of the incomes are completely exempted from income tax and that too without any upper limit.   The following incomes which are tax free :-

(a) Interest on EPF / GPF / PPF

(b) Interest on GOI Tax Free Bonds / Tax Free Bonds issued with specific stipulation to this effect

(c) Dividends on Shares and Mutual Funds.  Dividend income from companies / Equity Oriented Mutual funds is completely exempt in the hands of investors.  Dividend is also tax free in the hands of investors in case of debt-oriented Mutual Fund schemes.  (However, the Asset Management Company is liable to deduct 22.44% distribution tax in case of non individuals / non HUF investors and 14.025% in case of individuals or HUF investors.)

(d) Capital receipts from Life Insurance policies i.e. sums received either on death of the insured or on maturity of Life insurance plans.  However, in case of life insurance policies issued after March 31, 2004, exemption on maturity payment u/s 10(10D) is available only if premium paid in any year does not exceed 20% of the sum asssured;

e) Interest on Saving Bank accounts in banks upto Rs10,000/- per year (from FY 2012-13 onwards)

(f) Long term capial gains on sale of  shares and equity mutual funds after 01/10/2004, if security transaction is paid / imposed on such transactions.

 

GIFT TAX :

Gift tax was abolished with effect from October 1, 1998.  The gifts are no longer taxable in the hands of donor or donee.   However, w.e.f. September 1, 2004, any gift received by an individual or HUF will be included in taxable income, if the amount of tax exceeds Rs.25,000/-.   However,  gifts received from any of the following will continue to remain tax free :-

(i) Spouse;

(ii) Brother or sister;

(iii) Brother or sister of the spouse;

(iv) Brother or sister of either of the parents of the individual;

(v) Any lineal ascendant or descendant of the individual

(vi) Any lineal ascendant or descendant of the spouse of the individual

(vii) spouse of the person referred to in (2) or (6) or received on the occasion of marriage or under a will by way of inheritance 

 

Capital Gains :

Capital gains arise when an individual sells at a profit  certain assets like property or shares or mutual funds or bonds etc  The treatment of such income is not the same as income from other sources.    There are two types of capital gains, viz Short Term Capital Gains or Long Term Capital Gains.

(a) Short Term Capital Gains :  Capital gain is considered as Short Term Capital Gain, if immovable property is sold / transferred within three years of acquiring the same.   Similarly, if shares or other financial securities such as mutual funds are sold within one year of purchase, the profit earned is treated as Short Term Capital Gain.

Short term capital gain is included in the gross taxable income and normal tax rates are applicable.  However, w.e.f. 1st October, 2004, the short term capital gains from sale of equity shares or units of equity oriented mutual fund schemes are taxed only at a flat rate of 10%, irrespective of the tax slab on other sources of income, provided securities transaction tax is paid on such sale.

(b) Long Term Capital Gains : Capital gain is considered as the Long Term, if the immovable property is sold after three years from purchse, or financial securties such as shares, deep discount bonds, units of open ended or close ended schemes of mutaula funds are disposed (i.e. sold / redeemed / transferred) after holding the same for more than twelve months, then the gain is considered to be long term capital gain.

Long term capital gains on transfer of listed shares / units of equity oriented mutual funds schemes has been exempted from tax w.e.f. 1st October, 2004, provided securities transaction tax has been paid on such sale.  For assets other than the listed shares / units of mutual funds schemes, tax is payable in respect of long term capital gains at a flat rate of 20% and the amount of gain has to be adjusted for inflation through indexation benefit.

Long term capital gains tax in respect of bonds and debt securities or debt oriented mutual fund schemes listed on stock exchanges is payable at a flat rate of 10% of the capital gains amount. In case an individual wishes to avail the benefits of indexation, then tax has to be paid at normal long term capital gains tax rate of 20%.


Bites from

http://www.allbankingsolutions.com/Personal-Finance/Latest-Income-Tax-Slabs-Rates.htm

7th Central Pay Commission Notes

The  concept  of  separate  grade  pay  has been  done  away  with  and  the  grade  pay  at  all  levels  has  been  subsumed  into  the  pay  matrix.

All  the  employees belonging  to  various  services  will  proceed  according  to  their  respective  service  conditions  by earning  increment  on  the  basis  of  merit

Almost  the  whole lot  of  government  employees  appointed  on  after  01.01.2004  were  unhappy  with  the  new pension  scheme.  While  the  National  Pension  System  does  not  form  a  part  of  our  Terms  of Reference,  we  have  recorded  the  sentiments  of  the  affected  employees.  The  government  should take  a  call  and step in to look into their complaints.

We  also  suggest  that  an  appropriate  body  may  be  created to  look  into  anomalies,  if  any  arising  out  of  the  implementation  of  the  recommendations  of  the Seventh  CPC.  The  body  so  created  may  be  in  position  for  a  period  of  six  months  at  least  so that  if  any  anomaly  arises  in  implementation  of  the  recommendation  of  this  Commission,  it can be  immediately  attended to and the affected persons need not wait  for  another  decade

After  considering  all  relevant  factors  the  Commission  is  of  the  view  that  the  minimum pay  in  government  recommended  at  ₹18,000  per  month,  w.e.f.  01.01.2016,  is  fair  and reasonable  and  one  which,  along  with  other  allowances  and  facilities,  would  ensure  a  decent standard of  living  for  the  lowest ranked  employee  in the  Central Government.

NHIS Form Blank

தமிழக் அரசில் பணிபுரியும் ஊழியர்களுக்கு புதிய மருத்துவ காப்பீடு திட்டத்தில் இணைவதற்கான விண்ணப்பம் இங்கு தரவேற்றம் செய்யப்பட்டு உள்ளது.

செவிலியர்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளவும்.

Rajastan state-staff nurse recruitment notification at AIMS

ராஜஸ்தான் மாநிலம் எய்ம்ஸ் மருத்துவ மையத்தில் நர்ஸ் பணியிடங்களுக்கு 615 பேர் தேர்வு செய்யப்படுகிறார்கள்.

இது பற்றிய விவரம் வருமாறு:-

அகில இந்திய மருத்துவ அறிவியல் மையம் சுருக்கமாக 'எய்ம்ஸ்   (AI-I-MS)  என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்தியாவின் பல்வேறு இடங்களில் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனைகள், கல்லூரிகள், ஆய்வு மையங்கள் செயல்படுகின்றன. தற்போது ராஜஸ்தான் மாநிலம் ஜோத்பூரில் செயல்படும் எய்ம்ஸ் மருத்துவ மையத்தில் நர்ஸ் பணியிடங்களுக்கு ஆட்களை தேர்வு செய்ய அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. மொத்தம் 615 பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. இதில் 'அசிஸ்டன்ட் நர்சிங் சூப்பிரண்டென்ட்' பணிக்கு 15 பேரும், ஸ்டாப் நர்ஸ் (கிரேடு-1) பணிக்கு 50 பேரும், ஸ்டாப் நர்ஸ் (கிரேடு-2) பணிக்கு 550 பேரும் தேர்வு செய்யப்படுகிறார்கள்.

இந்த பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்க விரும்புபவர்கள் பெற்றிருக்க வேண்டிய தகுதி விவரங்கள் கீழே தரப்படுகிறது...

வயது வரம்பு:

'அசிஸ்டன்ட் நர்சிங் சூப்பிரண்டென்ட்' மற்றும் 'ஸ்டாப் நர்ஸ் (கிரேடு-1)' பணிகளுக்கு 21 முதல் 35 வயதுக்கு உட்பட்டவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். 'ஸ்டாப் நர்ஸ் கிரேடு-2' பணிக்கு 18 முதல் 30 வயதுக்கு உட்பட்டவர்கள் விண்ணப்பிக்க தகுதி உடையவர்கள்.

எஸ்.சி., எஸ்.டி. பிரிவினருக்கு 5 ஆண்டுகளும், ஓ.பி.சி. பிரிவினருக்கு 3 ஆண்டுகளும், ஊனமுற்றோருக்கு 10 ஆண்டுகளும் வயது வரம்பு தளர்வு அனுமதிக்கப்படும். முன்னாள் படைவீரர்கள், மத்திய அரசு ஊழியர்கள் போன்றவர்களுக்கும் அரசு விதிகளின்படி வயது வரம்பு தளர்வு அனுமதிக்கப்படுகிறது.

கல்வித்தகுதி:

பி.எஸ்.சி. நர்சிங் 4 ஆண்டு பட்டப்படிப்பு அல்லது அதற்கு இணையான கல்வித் தகுதியுடன் நர்சிங் கவுன்சிலில் பதிவு செய்து வைத்திருப்பவர்கள் அசிஸ்டன்ட் நர்சிங் சூப்பிரண்டென்ட் பணிக்கு விண்ணப்பிக்கலாம். இவர்கள் 200 படுக்கைகள் கொண்ட மருத்துவமனையில் 6 ஆண்டுகள் பணி அனுபவம் பெற்றவராக இருக்க வேண்டும். எம்.எஸ்சி.நர்சிங் படித்தவர்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்படும்.

இதே கல்வித்தகுதியுடன் 3 ஆண்டு பணி அனுபவம் கொண்டவர்கள் கிரேடு-1 நர்சிங் பணிக்கும், பணி அனுபவம் இல்லாதவர்கள், கணினி இயக்கத் தெரிந்தவர்கள் கிரேடு-2 நர்சிங் பணியிடங்களுக்கும் விண்ணப்பிக்கலாம்.

கட்டணம் :

விண்ணப்பதாரர்கள் ரூ.500 கட்டணம் செலுத்தி விண்ணப்பிக்க வேண்டும். இந்த கட்டணத்தை இணையதளம் வழியாக மட்டுமே அனுப்ப முடியும். நெட் பேங்கிங், டெபிட்கார்டு, கிரெடிட் கார்டு முறையில் கட்டணம் செலுத்தலாம்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை:

விருப்பமும், தகுதியும் உள்ளவர்கள் இணையதளம் வழியாக மட்டுமே விண்ணப்பம் சமர்ப்பிக்க முடியும். இதற்கான அறிவிப்பு வெளியான நாளில் இருந்து 30 நாட்களுக்குள் விண்ணப்பம் சென்றடைய வேண்டும். விண்ணப்பம் சமர்ப்பித்ததும், கட்டணம் செலுத்த வேண்டும். இறுதியில் பூர்த்தியான விண்ணப்பத்தை கணினிப் பிரதி எடுத்து வைத்துக் கொள்ளவும். அதை அனுப்பத் தேவையில்லை.

இதற்கான அறிவிப்பு அக்டோபர் 10-16 தேதியிட்ட எம்ப்ளாய்மென்ட் நியூஸ் இதழில் பிரசுரமாகி உள்ளது. இது பற்றிய விரிவான விவரங்களை அந்த இதழிலோ,    www.aiimsjodhpur.edu.in     என்ற இணையதளத்திலோ பார்க்கலாம்.

அரசு மருத்துவமனைகளில் செவிலியரின் பணிகள்

தற்போது MRB தேர்வு எழுதி 7000த்திற்கும் மேற்பட்ட செவிலியர்கள் அரசு மருத்துவமனை, அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம், மற்றும் NCD  பணிகளுக்காக பணியமர்த்தப் பட்டுள்ளனர்.

அவர்களின் உதவிக்காக தற்போது அரசு மருத்துவமனை செவிலியரின் பணிகளை பட்டியலிட்டுள்ளோம்.

First Shift Duty in Ward

-) காலை பணிக்கு சென்றவுடன் வார்டில் உள்ள நோயாளிகளின் எண்ணிக்கையை அறிந்து கொள்ள வேண்டும்.

-) நடக்க இயலாத நோயாளிகள் உள்ளனரா எனவும் அவர்களின் நிலை என்ன என்பதையும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும்.

-) வார்டு பகுதி, மற்றும் கழிவறை ஆகியன் தூய்மையாக உள்ளனவா என கண்காணிக்க வேண்டும்.
இல்லை எனில் வார்டுக்கு பணியமர்த்தப்பட்ட மருத்துவமனை பணியாளர் அல்லது துப்புறவு பணியாளரிடம் தூய்மைப் படுத்த கூற வேண்டும்.

-) வார்டு தகவல் பலகையில் Ward Census, Ward Diet, DIL patient ஆகிய தகவல்களை எழுத வேண்டும்.

-) நோயாளிகளின் TPR ஐ check செய்து casse sheet ல் குறிக்க வேண்டும்.

-) செவிலிய கண்காணிப்பாளரின் தின ஆய்வுக்கு Nurses Duty Book, Nurses report book, daily things checking chart, bio medical waste lifting register, ward nominal register, diet book, ஆகியவற்றை தயாராக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும்.

-) நோயாளிகளுக்கு வழங்க வேண்டிய  ஊசி மற்றும் மாத்திரைகளை சரிபார்த்து வழங்க வேண்டும்.

-) மருத்துவ அலுவலர் வார்டு நோயாளிகளுக்கான Rounds வந்தால் Case sheet ஐ நோயாளிகளுக்கு வழங்கி மருத்துவ அலுவலரின் Roundsக்கு உதவ வேண்டும்.

-) நோயாளி வார்டில் Admission செய்து இருந்தால், அவர் பெயர் விலாசம் ஆகியவற்றை nominal register ல் பதிவு செய்ய வேண்டும்.

-) admissions செய்த நோயாளிக்கு தேவையான ஊசி மற்றும் மாத்திரைகள் வழங்க வேண்டும்.

-) நோயாளிக்கு பரிசோதனைகள் ( ex. ECG, XRAY, BLOOD TEST) பரிந்துரை செய்தால் அதனை அனுப்பி பெற வேண்டும்.

-) நோயாளிக்கு வழங்கிய ஊசி மற்றும் மாத்திரைகளை DRUG CONSOLIDATION நோட்டில் சரியாக குறித்து sub stock register ல் கழிக்க வேண்டும்.

-) நோயாளிக்கு வழங்க வேண்டிய உணவு குறித்து Diet Sheet மற்றும் Diet Book ல் எழுத வேண்டும்.

-) இறுதியாக nurses report எழுத வேண்டும்.

Second shift duty in ward

Tamil Nadu Nurses and Midwives Council Continuing Nursing Education (CNE)

தமிழ்நாடு செவிலியர் குழுமம் இணைய வழி தொடர் செவிலிய கல்வி வழங்குகிறது.

கடந்த வருடம் அனைத்து செவிலியர்களையும் தமிழ்நாடு செவிலியர் குழுமம் தனது இணையதளத்தில் பதிவு செய்ய கோரியது.

மீண்டும் அடுத்த 5 வருடங்களுக்கு  பின்  உரிய தொடர் செவிலிய மதிப்பெண்களுடன் பதிவு செய்ய கோரியது.

இதில் உள்ள நடைமுறை சிக்கல்களை நீக்கும் பொருட்டு செவிலியர் குழுமம் இணைய வழி தொடர் செவிலிய கல்வி சேவையை இலவசமாக தற்போது வழங்கி வருகிறது.

இவ்வசதியை பெற செவிலியர் குழும இணையதள முகவரியான
www.tamilnadunursingcouncil.com செல்ல வேண்டும்.

அங்கு உள்ள ONLINE CNE என்பதை கிளிக் செய்ய வேண்டும்.

அதில் Register Now என்பதை தேர்வு செய்யவும்

அடுத்து RN என்பதை தேர்வு செய்து 
உங்களுடைய Registered Nurse Number மற்றும் Date of Birth ஐ Type செய்யவும்

அடுத்து verify என்பதை கிளிக் செய்தால் கீழே உள்ள பெட்டியில் உங்கள் பெயர் காட்டப்படும்.


உங்கள் Email முகவரி, Password, தொலைபேசி எண்ணை பதிவு செய்து REGISTER பட்டனை கிளிக் செய்யவும்.
பதிவு செயத பிறகு LOGIN செய்து பயன்பெறவும்

கீழே மாதிரிக்கு