விடுப்பு மற்றும் விடுப்பு நீட்டிப்பு விண்ணப்பம்

தமிழ்நாடு அரசு சுகாதார துறையில் பணிபுரியும் செவிலியர்களுக்கு பயன்படும் விடுப்பு மற்றும் விடுப்பு நீட்டிப்பு விண்ணப்பம் செவிலியர்களின் பயன்பாட்டிற்காக இங்கு பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டு உள்ளது.


 
Tamilnadu Nurseதமிழக சுகாதாரத்துறையில்
உறங்கிக் கிடக்கும்
ஓர் உலக சமுதாயத்தை
உயிர்த்தெழச் செய்யும்
முதல் முயற்சி TNNurse.org.

Post a Comment

Previous Post Next Post