தமிழ்நாடு தகவல் ஆணையத்தின் ஒரு ஆணையை மேற்கோள் காட்டி, மனுதாரர் ஆய்வு செய்ய கோரியதை பொது தகவல் அலுவலர் மறுத்தால், தமிழ்நாடு தகவல் ஆணையத்திற்கு எழுதப்படவேண்டிய புகார் மனுவின் மாதிரி படிவம்

நன்றி:- 
Leenus Leo Edwards Facebook

தமிழ்நாடு தகவல் ஆணையத்தின் ஒரு ஆணையை மேற்கோள் காட்டி, மனுதாரர் ஆய்வு செய்ய கோரியதை பொது தகவல் அலுவலர் மறுத்தால்,  தமிழ்நாடு தகவல் ஆணையத்திற்கு எழுதப்படவேண்டிய  புகார் மனுவின் மாதிரி படிவம்

Post a Comment

Previous Post Next Post