தமிழ்நாடு அரசின் பல்வேறு துறைகளில் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு மேல் தொகுப்பூதியத்தில் பணியாற்றி வரும் ஊனமுற்றோருக்கு காலமுறை ஊதியம் வழங்குதல் அரசாணை

தமிழ்நாடு அரசின் பல்வேறு துறைகளில் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு   மேல் தொகுப்பூதியத்தில் பணியாற்றி வரும் ஊனமுற்றோருக்கு காலமுறை ஊதியம் வழங்குதல் அரசாணை


Post a Comment

Previous Post Next Post