முன் ஊதியச் சான்றிதழ்

அரசில் இடமாறுதல் அடையும் பொழுது அரசு ஊழியர்கள் தாங்கள் பணிபுரிந்து வந்த நிலையத்தில் இருந்து முன் ஊதியச் சான்றிதழ் பெற வேண்டும்

முன் ஊதிய சான்றிதழ் ஆங்கிலத்தில் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டு உள்ளது

முன் ஊதிய சான்றிதழினை தரவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்திக் கொள்ளவும்


1. Please Click Here to Download Last Pay Certificate

Post a Comment

Previous Post Next Post