செவிலியர்களுக்கான வேலைவாய்ப்புகள்


செவிலிய துறையில் உள்ள பல்வேறு வேலைவாய்ப்புகளை பிற  இணைய தளத்தில் இருந்து தொகுத்து பல்வேறு துறைகளின் வரியாக ஒருங்கமைக்கப்பட்டுள்ளது.

புதிய வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை பயன்படுத்தி கொள்ளவும்
Tamilnadu Nurseதமிழக சுகாதாரத்துறையில்
உறங்கிக் கிடக்கும்
ஓர் உலக சமுதாயத்தை
உயிர்த்தெழச் செய்யும்
முதல் முயற்சி TNNurse.org.

Post a Comment

Previous Post Next Post