கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் செவிலிய துறை பத்திரிக்கை செய்தி

கடந்த ஐந்து வருடங்களில் நமது அரசு செவிலிய துறையில் செய்த சாதனைகளை இன்றைய நாளிதழ்களில் பட்டியலிட்டு இருந்தது அந்த பத்திரிக்கை செய்தி விளக்கம் இங்கு உள்ளது


Press Release About NursesTAGS: Press release about nurses dapartment in tamilnadu government, new 201 nurses posting, newspapper article about new posting, conract basis new posting, new cosolidated basis posting for nurses in tamilnadu

Post a Comment

Previous Post Next Post