தமிழக அரசின் மருத்துவத் துறை தேர்வு வாரியத்திற்கான அரசாணை


மருத்துவ துறை பணியாளர்களை தேர்ந்தெடுப்பதற்கான மருத்துவதுறை தேர்வு வாரியத்திற்கான சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நலத்துறை அரசாணை வெளியிட்டு உள்ளது.


இதில் இந்த தேர்வாணையத்தின் அதிகாரிகள் அவர்களுக்கான ஊதியம் மற்றும் வாகனம் இதற செல்வீன பொருட்களுக்கான நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு ஆணை வழங்கப்பட்டுள்ளது

மருத்துவ துறை தேர்வு வாரிய அரசாணை

அரசாணை எண்:-328 நாள்:- 8-10-2010 

அரசாணை எண்:- 22 நாள்:-29-01-2010

0 comments:

Post a Comment

 
l
j