தமிழக அரசின் சுகாதாரத்துறையில் செவிலியர்களை தொகுப்பூதியத்தில் அமர்த்திய அரசாணை

தமிழக அரசின் சுகாதாரத்துறையில் செவிலியர்களை தொகுப்பூதியத்தில் அமர்த்திய அரசாணை நகல் தமிழக அரசின் இணையதளத்தில் உள்ளது. அதன் வழி இங்கு செவிலியர்களின் பயன்பாட்டிற்காக தரப்பட்டுள்ளது.Tamilnadu Nurseதமிழக சுகாதாரத்துறையில்
உறங்கிக் கிடக்கும்
ஓர் உலக சமுதாயத்தை
உயிர்த்தெழச் செய்யும்
முதல் முயற்சி TNNurse.org.

1 Comments

Previous Post Next Post