செவிலியர்களின் பணிகள் மற்றும் பொறுப்புகள்

தமிழக அரசின் சுகாதாரத்துறையில் பணிபுரியும் செவிலிய பணியாளர்களின் (Nursing Personnel) பணி மற்றும் பொறுப்புகள் பற்றி வெளியான சட்டம் இங்கு செவிலியர்களின் பயன்பாட்டிற்கு பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
Tamilnadu Nurseதமிழக சுகாதாரத்துறையில்
உறங்கிக் கிடக்கும்
ஓர் உலக சமுதாயத்தை
உயிர்த்தெழச் செய்யும்
முதல் முயற்சி TNNurse.org.

Post a Comment

Previous Post Next Post