தகுதி நிலை செவிலியருக்கான ஊதிய நிர்ணயம்

தகுதி நிலை செவிலியரின் ஊதியக்குழு பரிந்துரை படி ஊதிய நிர்ணய மாதிரிTamilnadu Nurseதமிழக சுகாதாரத்துறையில்
உறங்கிக் கிடக்கும்
ஓர் உலக சமுதாயத்தை
உயிர்த்தெழச் செய்யும்
முதல் முயற்சி TNNurse.org.

Post a Comment

Previous Post Next Post