இடமாற்ற கலந்தாய்வு மற்றும் பதவி உயர்வு கலந்தாய்விற்கான திருத்திய வழிகாட்டுதல்கள்


தமிழக அரசு சுகாதாரத் துறையில் பணிபுரியும் ஊழியர்கள் இடமாற்ற மற்றும் பதவி உயர்விற்காக அளிக்கப்பட்ட அரசாணை திருத்திய விதிமுறைகள் இங்கு பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

Revised Transfer Counselling GO Part 001

Revised Transfer Counselling GO Part 002

Post a Comment

Previous Post Next Post