மக்கள் நலவாழ்வு மற்றும் குடும்ப நலத்துறையின் கொள்கை விளக்க குறிப்பு 2012 - 2013


தமிழ்நாடு அரசு சுகாதார துறை வரும் 2012 - 2013 ஆம் ஆண்டுகளில் செயல்படுத்த உள்ள திட்டங்களின் பட்டியல் கொள்கை விளக்க குறிப்பு இங்கு தரவேற்றம் செய்ய பட்டுள்ளது.Tamilnadu Nurseதமிழக சுகாதாரத்துறையில்
உறங்கிக் கிடக்கும்
ஓர் உலக சமுதாயத்தை
உயிர்த்தெழச் செய்யும்
முதல் முயற்சி TNNurse.org.

Post a Comment

Previous Post Next Post