அரசு மருத்துவமனையில் பராமரிக்க வேண்டிய பதிவேடுகள்

தமிழக சுகாதார துறையின் அரசு மருத்துவமனைகளில் பராமரிக்கப்பட வேண்டிய பதிவேடுகளின் பட்டியல் இங்கு தரப்பட்டு உள்ளது.

இது புள்ளியியல் அலுவலரின் ஆய்வு மற்றும் சரிபார்த்தல் பணிக்கு சமர்ப்பிக்க வேண்டியவை Records to be produced for validation
Outpatient Department
 1. Outpatient Nominal Register
 2. Daily Outpatient Census chart
 3. daily disease classification for outpatient
 4. Referral in Register for outpatient
 5. Referral out Register for outpatient
 6. Minor operation register in the outpatient department
 7. dog bite register for outpatient
 8. ARV sub stock register
 9. Hypertension Clinic Register
 10. Diabetic Clinic Register
 11. dental Census chart
 12. dental extraction register


Pharmacy
 1. Postmortem Register
 2. ARV Main Stock Register
 3. ASV Main Stock Register
Laboratory
 1. Laboratory Investigation Register for Outpatient
 2. Laboratory Investigation Register for Inpatient
 3. Daily Census Chart
X – Ray
 1. X-Ray Register for Outpatient
 2. X-Ray Register for Inpatient
 3. Daily Census Chart
ECG
 1. ECG Register For Outpatient
 2. ECG Register For Inpatient
 3. Daily Census Chart
Ultra Sound Scan
 1. Ultrasound Scan Register For Outpatient
 2. Ultrasound Scan Register For Inpatient
 3. Daily Census Chart
 4. Form – F Register
CT – Scan
 1. CT - Scan Register For Outpatient
 2. CT - Scan Register For Inpatient
 3. Daily Census Chart
ICTC
 1. Counseling Register (VCTC, PPTCT)
 2. Laboratory Register (VCTC, PPTCT)
 3. STD Clinic Register
Inpatient
 1. Main Inpatient Register
 2. Inpatient Register For Each Ward
 3. Ward Inpatient Census Chart for Each Ward
 4. Hospital Inpatient Census Chart
 5. Nurses Special Report
 6. Referral In Register for Each Ward
 7. Referral Out Register for each Ward
 8. Daily Disease Classification for Inpatients for Each Ward
 9. Daily Disease Classification for Inpatients for Hospital
 10. Snake bite Register
 11. death Register
 12. Medical Audit Register
Labour Ward
 1. Parturition Register
 2. Birth Companion Register
 3. Maternity Complication Register
 4. Referral In Register
 5. Referral Out Register
Kitchen
 1. Diet Census Register
Operation Theater
 1. Major Operation Registers for each Specialty (General, Ortho, ENT, Eye, OG)
 2. Minor Operation Registers for each Specialty (General, Ortho, ENT, Eye, OG)
Blood Bank
 1. Blood Collection Register
 2. Blood Transfusion Register
Family Welfare
 1. Delivery Coverage Register
 2. Sterilization Registration
 3. IUD Register
 4. MTP Register
 5. Oral Pills Register
 6. Sterilization Rejection Register
 7. Sterilization Unwilling Register
 8. Ante Natal Clinic Register
 9. Post Natal Clinic Register
 10. Well Baby Clinic ரேகிச்டேர்


   
Tamilnadu Nurseதமிழக சுகாதாரத்துறையில்
உறங்கிக் கிடக்கும்
ஓர் உலக சமுதாயத்தை
உயிர்த்தெழச் செய்யும்
முதல் முயற்சி TNNurse.org.

Post a Comment

Previous Post Next Post