தமிழக அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களின் பட்டியல்


தமிழ்நாட்டில் உள்ள அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களின் பட்டியல் இங்கு தரவேற்றம் செய்யப்பட்டு உள்ளது.Tamilnadu Nurseதமிழக சுகாதாரத்துறையில்
உறங்கிக் கிடக்கும்
ஓர் உலக சமுதாயத்தை
உயிர்த்தெழச் செய்யும்
முதல் முயற்சி TNNurse.org.

3 Comments

  1. தகவலுக்கு நன்றி. -Dorothy of bestessaytips.com

    ReplyDelete
  2. I really had a great time with your post! I am looking forward to read more blog post regarding this! Well written! my profile

    ReplyDelete
  3. This is a topic of my interest. I love reading through your blog,I’ve read through a number of the articles in your website , and I love the way you blog. I wanted to leave a little comment to support you and wish you a good continuation.awriter.org

    ReplyDelete
Previous Post Next Post