தகுதி நிலை, சிறப்பு நிலை செவிலியர்களின் ஊதியக்குழு நிர்ணய அரசாணை

தமிழக அரசின் சுகாதாரத்துறையில் பணிபுரியும் தகுதி நிலை, சிறப்பு நிலை செவிலியர்களுக்கான  ஊதியக்குழு நிர்ணய அரசாணை கடிதம் இங்கு பதிவேற்றப்பட்டுள்ளது.


Tamilnadu Nurseதமிழக சுகாதாரத்துறையில்
உறங்கிக் கிடக்கும்
ஓர் உலக சமுதாயத்தை
உயிர்த்தெழச் செய்யும்
முதல் முயற்சி TNNurse.org.

Post a Comment

Previous Post Next Post